The use of statements

A. Có 4 loại câu : Câu khẳng định (statement) : đưa ra thông tin You took a photo Câu hỏi (question) : hỏi thông tin Did you take a photo? Cầu khiến (imperative) : yêu cầu, sai bảo, ra lệnh Take a photo. Cảm thán (exclamation) : biểu lộ cảm xúc What a nice… Continue reading The use of statements

Give, send, buy, etc

A. Two objects Một động từ khi đi kèm với 2 đối tượng, thì đối tượng đầu gọi là đối tượng gián tiếp (indirect object), đối tượng thứ hai gọi là đối tượng trực tiếp. (lưu ý : eg hay ex là viết tắt chữ “ví dụ”, trong đó eg = exempli gratia, chữ Latin… Continue reading Give, send, buy, etc

Oxford Learner’s Pocket Grammar – Vietnamese

Đây là mục lục để các bạn tra cứu, mình sẽ Việt hóa toàn bộ quyển từ điển ngữ pháp của Oxford . Chúc mọi người học tốt ! SENTENCE AND TEXT 1. Words and phrases 2. The simple sentence 3. Give, send, buy, etc 4. The use of statements 5. Negative statements 6. Negatives… Continue reading Oxford Learner’s Pocket Grammar – Vietnamese