Give, send, buy, etc

A. Two objects Một động từ khi đi kèm với 2 đối tượng, thì đối tượng đầu gọi là đối tượng gián tiếp (indirect object), đối tượng thứ hai gọi là đối tượng trực tiếp. (lưu ý : eg hay ex là viết tắt chữ “ví dụ”, trong đó eg = exempli gratia, chữ Latin… Continue reading Give, send, buy, etc

Oxford Learner’s Pocket Grammar – Vietnamese

Đây là mục lục để các bạn tra cứu, mình sẽ Việt hóa toàn bộ quyển từ điển ngữ pháp của Oxford . Chúc mọi người học tốt ! SENTENCE AND TEXT 1. Words and phrases 2. The simple sentence 3. Give, send, buy, etc 4. The use of statements 5. Negative statements 6. Negatives… Continue reading Oxford Learner’s Pocket Grammar – Vietnamese