Give, send, buy, etc

A. Two objects Một động từ khi đi kèm với 2 đối tượng, thì đối tượng đầu gọi là đối tượng gián tiếp (indirect object), đối tượng thứ hai gọi là đối tượng trực tiếp. (lưu ý : eg hay ex là viết tắt chữ “ví dụ”, trong đó eg = exempli gratia, chữ Latin […]

Read More

The simple sentence

Cấu trúc của một câu đơn có thể rơi vào các dạng sau : A. Subject + Verb The visitors have arrived The old man died Động từ trong trường hợp này được gọi là “intransitive verb” – nội động từ, tức là động từ không cần đối tượng (object) đi kèm. B. Subject + […]

Read More