Questions


Bài này nói về các loại câu hỏi trong tiếng Anh và cách sử dụng chúng

A. Có 2 loại câu hỏi

Yes/No question  : câu trả lời là yes / no; câu hỏi bắt đầu với trợ động từ hoặc động từ to-be

Wh-question : bắt đầu bằng Wh- : what-when-where-who …

 

Do you sell magazines ? – Yes, we do

What should we do ? – I don’t know

B. Trong hầu hết các câu hỏi luôn có sự đảo chỗ giữa chủ ngữ và trợ động từ :

(Trường hợp đặc biệt sẽ nói ở bài tiếp theo)

Are you doing a course here?

Why has the machine stopped?

Where can we sit?

Nếu có hơn 1 trợ động từ, thì chỉ có 1 trợ động từ đầu tiên là được đảo với chủ ngữ :

Could I have reserved a seat? (have không đảo )

Chứ không phải Could have I reserved a seat?

Trong thì đơn (simple tense : hiện tại đơn, quá khứ đơn …) người ta dùng “do”  làm trợ động từ :

Do you like walking?

Where did everyone stay?

Không phải : where stayed everyone?

 

“Be” khá đặc biệt khi vừa có thể đứng trước chủ ngữ (subject) , vừa có thể đóng vai trò là 1 auxiliary verb :

Is this cotton?

Why were you late?

C. Trong đời sống thường ngày, câu hỏi có thể không xảy ra sự đảo chỗ của chủ ngữ và động từ :

Informal conversation nhé các bạn :

You were late? – Yes, I’m afraid so .

They went which way? – That way.

Nói chung là cái này hơi ít dùng so với các ngôn ngữ khác .

D. Câu hỏi gián tiếp (indirect questions)

Chúng ta có thể hỏi 1 cách gián tiếp để lịch sự hơn, bằng cách thêm 1 mệnh đề (sub-clause) kết hợp với các từ nối như how hay if/whether (if/whether là các từ nối, và  các bạn không dịch là nếu, if ở đây nói về thứ gì đó sẽ xảy ra, các bạn xem ví dụ dưới sẽ hiểu)

Could you tell me how much this costs(nối bằng how)

I want to know if I can book a seat? (Tôi muốn biết tôi còn có thể đặt chỗ ngồi được không? – trong trường hợp người này không biết hết chỗ ngồi hay chưa)

 Chúng ta dùng câu hỏi trong nhiều trường hợp khác nhau, không chỉ là để hỏi thông tin mà còn thể hiện một yêu cầu nào đó. (Could you …?), một  gợi ý nào đó (Shall we …?), một đề nghị (Can I …?,  Would you like to …?), và dùng để xin phép (May I …?).

 

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x