PHENOMENAL 2 LETTER WORD : UP

Có rất nhiều Proverb để các bạn học trong bài này [Thank you John for your amazing emails] UP Read until the end … You’ll laugh. This two-letter word in English has more meanings than any other two-letter word, and that word is UP.’ It is listed in the dictionary as an [adv], [prep], [adj], [n] or [v].… Continue reading PHENOMENAL 2 LETTER WORD : UP

Be to, be about to, etc

A. Be to được dùng với 2 nghĩa Diễn tả sự sắp đặt (an arrangement) : The Prime Minister is to visit Rome The two companies are to merge shortly Ở lời tựa, cấu trúc này được lược bỏ  “be” đi như sau : Prime Minister to visit Rome (ví dụ tựa bài báo chẳng… Continue reading Be to, be about to, etc

Will, be going to, or the present tense

A. Bài viết này giúp các bạn lựa chọn cách sử dụng giữa will hoặc be going to hay 1 câu ở hiện tại đơn để nói về tương lai B. Will & Be going to đều sử dụng để nói về tương lai hãy xem ví dụ sau : It‘ll probably rain at the… Continue reading Will, be going to, or the present tense

Present tenses for the future

Hôm nay chúng ta nói về thì HIỆN TẠI , nhưng cho chuyện trong … TƯƠNG LAI A. The Present Continuous  Dùng khi chúng ta sắp xếp (có kế hoạch) thực hiện điều gì : I  am meeting her tonight   :”> What are you doing tomorrow ? Cách dùng be going to + V mang ý nghĩa… Continue reading Present tenses for the future

Overview of verb tenses

Bài này ngắn gọn thôi, chúng ta sẽ lướt qua 1 loạt những thì (tense) đã được học  Present Simple : I PLAY Trạng thái hiện tại Sự thật hiển nhiên Một công việc, hành  động, thói quen … lặp lại trong thời gian dài Present Continuous : I AM PLAYING Xảy ra giữa 1… Continue reading Overview of verb tenses

Actions and states

A. So sánh giữa : Action Verb và State Verb Động từ chỉ hành động : Liên quan đến sự vật/ hiện tượng đang xảy ra, một số động từ có ý nghĩa thông báo, hoặc liên quan đến suy nghĩ (như từ decide : quyết định – từ này thuộc về suy nghĩ con người)… Continue reading Actions and states

Past perfect tenses

Mới nhậu về, vì chưa xỉn nên mình post bài cho mọi người ^___^ hehe A. Past perfect : Form  : had + PP (Past Participle) Adam was sad because his aunt had died I couldn’t go as I hadn’t bought a ticket. (as ở đây mang nghĩa là because nhé, tôi không đi được vì… Continue reading Past perfect tenses

The present perfect continuous

A. Form Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có dạng như sau :  have/has + been + V-ing The game has been going on for ages How long have you been working here? B. Use Hiện tại hoàn thành tiếp diễn sử dụng  cho hành động ở quá khứ kéo dài liên tục đến… Continue reading The present perfect continuous