The present perfect continuous


A. Form

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có dạng như sau :  have/has + been + V-ing

The game has been going on for ages

How long have you been working here?

B. Use

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn sử dụng  cho hành động ở quá khứ kéo dài liên tục đến hiện tại, nó khác hiện tại hoàn thành ở việc nhấn mạnh sự liên tục của hành động đó :

Where have you been? I‘ve been waiting here for half an hour.

(đợi liên lục nửa tiếng rồi )

Hành động này có thể tiếp tục kéo dài trong tương lai :

I‘ve been waiting for her. I‘ve been waiting ages . (I am still waiting – holyshit !)

Hành động đó cũng có thể vừa mới kết thúc tức thì :

I’m hot because I‘ve been running .

(I stopped running a short time ago, mới ngừng chạy thôi)

for/since cũng được áp dụng trong Present perfect continuous :

We‘ve been living here for six months.

C. Present perfect or Present perfect continuous :

  • Present perfect :

Là kết quả của một hành động : I‘ve washed the car, it looks a lot cleaner now.

Nói về lượng : how much/ how many : I‘ve written 10 pages

Nói về số lượng các hành động : I‘ve tried to call her at least 7 times  (yes, I did )

Diễn tả trạng thái cho đến thời điểm hiện tại : My friend has been in the hospital  for a month

  • Present perfect continuous :

Là hành động kéo dài liên tục tới hiện tại

Nói về thời gian bao lâu : how long

Nói về những hành động lặp lại : I‘ve been calling her every day.

Không diễn tả trạng thái  (như ví dụ của “My friend …” thì trạng thái là has been in the hospital, chúng ta không dùng được has been being …)

 

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x