Tag: hien tai hoan thanh tiep dien

  • Past perfect tenses

    Mới nhậu về, vì chưa xỉn nên mình post bài cho mọi người ^___^ hehe A. Past perfect : Form  : had + PP (Past Participle) Adam was sad because his aunt had died I couldn’t go as I hadn’t bought a ticket. (as ở đây mang nghĩa là because nhé, tôi không đi được vì…

  • The present perfect continuous

    A. Form Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có dạng như sau :  have/has + been + V-ing The game has been going on for ages How long have you been working here? B. Use Hiện tại hoàn thành tiếp diễn sử dụng  cho hành động ở quá khứ kéo dài liên tục đến…