Tag: present perfect continuous

  • The present perfect continuous

    A. Form Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có dạng như sau :  have/has + been + V-ing The game has been going on for ages How long have you been working here? B. Use Hiện tại hoàn thành tiếp diễn sử dụng  cho hành động ở quá khứ kéo dài liên tục đến…