Tag: english question

  • Questions

    Bài này nói về các loại câu hỏi trong tiếng Anh và cách sử dụng chúng A. Có 2 loại câu hỏi Yes/No question  : câu trả lời là yes / no; câu hỏi bắt đầu với trợ động từ hoặc động từ to-be Wh-question : bắt đầu bằng Wh- : what-when-where-who …   Do you…