Tag: cau hoi tieng anh

  • More on question words

    Hôm nay chúng ta tiếp tục với những câu hỏi … A. Who, what và which : Khi dùng Who : bạn đang ám chỉ “human” (con người), luôn là như thế. Như trong câu này who sẽ là chủ ngữ : who is your tutor ? (thầy của bạn là ai) Who không đi…

  • Wh-questions

    A. Có 8 loại Wh-questions : Who did Matt choose as his partner? – Matt đã chọn ai làm cộng sự vậy? What are you reading? – Bạn đang đọc cái gì thế? Which is your car? –  Cái nào là xe của bạn ? Whose is this newspaper? – Tờ báo này của ai…

  • Questions

    Bài này nói về các loại câu hỏi trong tiếng Anh và cách sử dụng chúng A. Có 2 loại câu hỏi Yes/No question  : câu trả lời là yes / no; câu hỏi bắt đầu với trợ động từ hoặc động từ to-be Wh-question : bắt đầu bằng Wh- : what-when-where-who …   Do you…