Give, send, buy, etc


A. Two objects

Một động từ khi đi kèm với 2 đối tượng, thì đối tượng đầu gọi là đối tượng gián tiếp (indirect object), đối tượng thứ hai gọi là đối tượng trực tiếp.

(lưu ý : eg hay ex là viết tắt chữ “ví dụ”, trong đó eg = exempli gratia, chữ Latin ; và ex = example, “etc” là viết tắt của “et cetera”  : nghĩa là vân vân (…) )

EG : You give the attendant (object 1)  your ticket (object 2)

=> Bạn đưa cho nhân viên tiếp tân chiếc vé của bạn.

Vậy nhân viên tiếp tân là đối tượng đầu tiên được nhắc đến : đây là đối tượng gián tiếp ; và  chiếc vé là đối tượng trực tiếp .

Tương tự :

We’ll send our teacher a message

Nigel bought Celia a diamond ring

I can reserve you a seat

Tại sao lại như thế? Tại vì đối tượng thứ 2 : message, ring, seat … bổ nghĩa cho các động từ send, bought, reserve (gửi cái gì, mua cái gì, đặt trước cái gì) . Các đối tượng này đóng vai trò chủ đạo về nghĩa của câu.

B. Object + prepositional phrase

Đối tượng đi với cụm giới từ.

Chúng ta đảo ngược vị trí của 2 đối tượng gián tiếp – trực tiếp phía trên mục A bằng cách thêm vào câu 1 giới từ như sau :

You give the ticket to the attendant (bạn đưa chiếc vé  cho nhân viên tiếp tân)

Nigel bought a diamond ring for Celia (sướng nhỉ ?, nhẫn kim cương đấy ;)))

Đến đây nếu bạn nào chú ý sẽ bắt đầu hơi thắc mắc một chút về vấn đề giới từ, mục tiếp theo sẽ làm rõ điều này

C. To or for?

Những động từ đi với to : award, fax, feed, give, grant, hand, leave (nghĩa ám chỉ mục đích), lend, mail, offer, owe, send, show, take, teach, tell, throw, write

Những động từ đi với for : buy, cook, fetch, find, fix, get, keep, leave, make, order, pick, reserve, save

Đặc biệt : động từ “bring” có thể đi với cả to & for :

bring to a place

bring for someone

D. Pronouns after give, send, etc

Đại từ theo sau give, send . Những tại từ này luôn đứng trước 1 cụm có danh từ.

EG : James lent me his mobile (me là đại từ, đứng sau động từ “lent”đứng trước 1 cụm có danh từ, danh từ đó ở đây là mobile

I might send them to my sister

Nếu sau động từ là 2 đại từ, thì chúng ngăn cách bởi to hoặc for :

We’ll send them to you straight away

My friend saved it for me

E. Describe, explain, etc

Một số động từ và to/for cùng xuất hiện trong 1 câu, tuy nhiên động từ đó lại không thể theo sau một đối tượng gián tiếp

EG: Tim described the men to the police

Chứ không thể nào : Tim described the police the men

Các bạn chú ý ở mục A sẽ thấy give the attendant your ticket cũng được, mà give your ticket to the attendant cũng ok luôn. Còn ở đây thì không, tức là tùy vào động từ mà các bạn sử dụng nhé.

Một lời khuyên là :

Để an toàn hơn, hãy dùng đối tượng gián tiếp (indirect object) phía sau những động từ “ngắn”, ví dụ như send hay give. Với những động từ dài hơn : describe, explain .. thì không nên

EG:

Can you give me the figures?

Can you explain the figures to me?           

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x