Leaving out words after the auxiliary


A. Một câu có thể kết thúc bằng trợ động từ

nếu nghĩa của văn cảnh đã rõ ràng :

I haven’t brought a map, but Laura has (brought a map)

Ở đây chúng ta biết là Laura có mang theo bản đồ dù câu này kết thúc = has.

The meeting went longer than I thought it would .

Don’t leave, you’ll be sorry if you do (Đừng có đi, nếu không em sẽ lấy làm tiếc đấy)

 The sweater isn’t dry .-This one is

B. Trợ động từ có thể ở dạng phủ hay khẳng định :

Ở phần A : has, would, do is … là auxiliary verbs

Nếu ở thể khẳng định thì không được dùng dạng rút gọn của trợ động từ :

Am I too late? – I’m afraid you are (không phải I’m afraid you’re)

Nhưng thể khẳng định thì dùng được :

Of course you aren’t

C. Trong một số ngữ cảnh ta dùng tag hoặc trạng từ phía sau auxiliary verb :

That’s a nice color . – It is, isn’t it?

Is there a market today? – I don’t know. There was yesterday .

D. Trong trường hợp có 2 auxiliary verbs :

Nếu cả 2 xuất hiện ở câu đầu thì câu thứ hai chúng ta bỏ auxiliary verb đứng sau :

You could have hurt yourself

– Yes, I suppose I could (have)

Còn nếu ở câu thứ hai xuất hiện auxiliary verb mới thì chúng ta phải giữ lại chứ không bỏ đi cái nào cả :

Have the team won? – They look happy, so they must have (must là aux mới, nên cả must lẫn have đều không được bỏ đi)

Is Tom still waiting? – He might be .

When will the grass be cut? = It already has been.

E. Câu hỏi yes/know có thể bao hàm auxilirary + subject :

I‘d never been to New York. Have you?

I wanted Karen to do well in her exam. – And did she? – Yes she did very well.

Với Wh-question : ta dùng question word hoặc question phrase như :

I’m giving up my course – Oh, why?

I’ve got a meeting to day – What time?

Và khi thứ để hỏi (question word) đóng vai trò chủ ngữ thì ta có thể dùng kèm auxiliary verb

Something’s happened. – What (has) ? (do what là chủ ngữ)

Một câu có thể kết thúc bằng 1 question word nếu nghĩa đã rõ ràng :

The road is closed. No one knows why .

I put the card somewhere, but I can’t remember where.

Bạn có thể kết thúc 1 câu bằng negative auxiliary verb khi muốn phủ định người hỏi :

What time did you have breakfast?

– I didn’t. I never have breakfast.

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x