Tag: rut gon cau

  • Leaving out words after the auxiliary

    A. Một câu có thể kết thúc bằng trợ động từ nếu nghĩa của văn cảnh đã rõ ràng : I haven’t brought a map, but Laura has (brought a map) Ở đây chúng ta biết là Laura có mang theo bản đồ dù câu này kết thúc = has. The meeting went longer than I…

  • Replacing and leaving out words

    Tiếng Anh cũng như tiếng Việt, để cho 1 câu nói hay hơn, chúng ta tránh lặp từ một cách không cần thiết. A. Thay  thế 1 noun phrase bằng 1 pronoun : Where’s Kirsty? – She‘s late. B.Chúng ta có thể bỏ danh từ ở  Từ chỉ số lượng (number) Have you got a…