Tag: cau hoi duoi

 • Leaving out words after the auxiliary

  A. Một câu có thể kết thúc bằng trợ động từ nếu nghĩa của văn cảnh đã rõ ràng : I haven’t brought a map, but Laura has (brought a map) Ở đây chúng ta biết là Laura có mang theo bản đồ dù câu này kết thúc = has. The meeting went longer than I…

 • Echo questions, echo tags, and exclamations

  Echo là tiếng vọng lại. Echo questions, echo tags … có thể hiểu là người nghe “hỏi lại” điều gì đó, đi vào bài các bạn sẽ thấy. Mấy phần này mình không dịch sang tiếng Việt mà để nguyên là “Echo questions” … A. Echo questions : Chúng ta sử dụng echo questions khi…

 • Question tags

  Câu hỏi đuôi là loại câu hỏi được dùng rất phổ biến A. Tag (đuôi) liên hệ mật thiết với chủ ngữ và trợ động từ trước nó : Paul                 was              joking,      wasn’t   he? (Subject)    (auxiliary verb)  …

 • The imperative

  Bài này nói về câu cầu khiến, sai khiến, mệnh lệnh A. Form (Dạng câu) Sử dụng động từ nguyên mẫu (base form) : Wait a moment, please Answer all the questions Thể phủ định ta dùng do not/ don’t + V-inf (inf = infinity, động từ nguyên mẫu) Do not remove this book from the…