Question tags

Câu hỏi đuôi là loại câu hỏi được dùng rất phổ biến A. Tag (đuôi) liên hệ mật thiết với chủ ngữ và trợ động từ trước nó : Paul                 was              joking,      wasn’t   he? (Subject)    (auxiliary verb)   […]

Read More

The imperative

Bài này nói về câu cầu khiến, sai khiến, mệnh lệnh A. Form (Dạng câu) Sử dụng động từ nguyên mẫu (base form) : Wait a moment, please Answer all the questions Thể phủ định ta dùng do not/ don’t + V-inf (inf = infinity, động từ nguyên mẫu) Do not remove this book from the […]

Read More