Leaving out words after the auxiliary

A. Một câu có thể kết thúc bằng trợ động từ nếu nghĩa của văn cảnh đã rõ ràng : I haven’t brought a map, but Laura has (brought a map) Ở đây chúng ta biết là Laura có mang theo bản đồ dù câu này kết thúc = has. The meeting went longer than I… Continue reading Leaving out words after the auxiliary

Negative statements

Bài này nói về câu phủ định, “negative” là phủ định, nó còn mang nghĩa “âm” trong số âm hay nhiệt độ, và mang nghĩa “tiêu cực” nữa . Động từ là negate A. Trong câu phủ định, not và n’t đứng sau trợ động từ (auxiliary verb), các bạn chú ý trợ động từ là… Continue reading Negative statements