Tag: auxiliary verbs

  • Leaving out words after the auxiliary

    A. Một câu có thể kết thúc bằng trợ động từ nếu nghĩa của văn cảnh đã rõ ràng : I haven’t brought a map, but Laura has (brought a map) Ở đây chúng ta biết là Laura có mang theo bản đồ dù câu này kết thúc = has. The meeting went longer than I…

  • Negative statements

    Bài này nói về câu phủ định, “negative” là phủ định, nó còn mang nghĩa “âm” trong số âm hay nhiệt độ, và mang nghĩa “tiêu cực” nữa . Động từ là negate A. Trong câu phủ định, not và n’t đứng sau trợ động từ (auxiliary verb), các bạn chú ý trợ động từ là…