Under the weather, Sick as a dog

Under the weather : được dùng để chỉ tình trạng không được khỏe mạnh, có lẽ vì do thời tiết gây ra Ví dụ :  John called and said he’s UNDER THE WEATHER and can’t make it. He’s got something that will go away soon, like a cold or a headache. John có gọi điện thoại […]

Read More

Wired, A basket case

Wired : W-I-R-E là dây kim loại như dây đồng, dây kẽm, dây điện. Vì thế WIRED có nghĩa là bồn chồn, lo lắng như người bị buộc vào dây điện vậy. Ví dụ : It’s three in the morning and I am still up. Obviously the waiter didn’t serve me decaf coffee after dinner last […]

Read More