Too, neither, so, and neither/nor


A. Too and either :

Đi sau một số câu phản hồi (response), để đáp lại với ý là điều đó đúng và có gì đó cũng tương tự như thế

Positive :

I’m falling asleep.  – I am, too

Negative :

I haven’t got a watch . – I haven’t, either

Tom can’t drive and Emma can’t either

This pen doesn’t work. And this one doesn’t either

I enjoyed the film. – I did, too

I’m not hungry. – I’m not either

B. So and neither/nor

Các câu trên cũng có thể kết hợp với so hay neither nữa :

Positive

I’m falling asleep – So am I

You’re beautiful – So are you

 

Negative

I’m not going ~ Nor am I

Tom can’t drive, and neither can Emma

Các bạn để ý vị trí của so khác too ; either khác neither.

So am I = I am, too

Nor am I = I am not either.

C. Negative after positive; positive after negative

Ở đây chúng ta tìm hiểu về việc sau một câu khẳng định là một phản hồi mang tính phủ định . (Và ngược lại)

I’m tired. – Well, I’m not.

We didn’t enjoy the film. – Oh, we did(Khi phát âm, các bạn nhấn mạnh (stress) từ “I’m”  và “we” vì đây là 2 từ quan trọng quyết định nghĩa của câu)

Dùng với mục đích phản bác ý kiến người khác :

You’re tired. – No, I’m not

I can’t sing. – You can, you know (stress ở can’t & can)

 

Trong tiếng Anh thông tục (informal), chúng ta có thể dùng “me too” – tôi cũng thế hay “me neither”  – tôi cũng (không) thế .

I’d love to go to India

Me too. I haven’t had a holiday this year.

Me neither

Facebook Comments

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x