Tag: too

  • Too, neither, so, and neither/nor

    A. Too and either : Đi sau một số câu phản hồi (response), để đáp lại với ý là điều đó đúng và có gì đó cũng tương tự như thế Positive : I’m falling asleep.  – I am, too Negative : I haven’t got a watch . – I haven’t, either Tom can’t drive and…