Một số bài viết hay về Machine Learning

An overview of gradient descent optimization algorithms: ADAM, RMSPROP, MOMENTUM, etc. From zero to research — An introduction to Meta-learning Model Agnostic, Learning to learn, LSTM, cordinatewise, L-BFGS, BPTT How to handle large datasets in python with pandas and dask python, pandas, dask, large dataset Where to place the Dropout layer in CNN: Hinton suggested… Continue reading Một số bài viết hay về Machine Learning

Khi nào hết dịch?

Có (nhiều) người đặt câu hỏi là: “tại sao dịch SARS lại biến mất?”Câu trả lời mình tìm thấy là:– Nó tự hết (~ sau nỗ lực ngăn chặn của con người)– Nó vẫn còn trong tự nhiên nhưng không bùng phát– Nó hết vì khi đó còn ít người .. dùng facebook Để hiểu… Continue reading Khi nào hết dịch?

ML tips

Force matplotlib to not use DISPLAY & Save figure instead: Download the sample file here (I won’t make it easy for you)  import matplotlib matplotlib.use(‘Agg’) .. plt.savefig(“plt.png”) plt.close()