Tag: inversion clause

  • Phrases in front position

    Như chúng ta đã biết chủ ngữ (subject) thì thường hay đứng ở đầu câu : Zí zụ : you are so beautiful :x (that’s true, believe me ^^ ) Nhưng mà đôi khi có thể một cụm từ khác lại đứng trước cả chủ ngữ, ta nói cụm từ đó (phrase) chiếm ưu thế hơn…

  • Negatives with emphasis and inversion

    Bài này nói về việc nhấn mạnh tính phủ định, cũng như phép đảo câu : A. Phủ định nhấn mạnh (emphatic negative) Chúng ta sẽ nhấn mạnh chữ NOT hoặc nhấn mạnh trợ động từ nếu nó dính với n’t : I did NOT take your mobile  I DIDN’T take your mobile Các bạn…