Một chút với Linux Terminal

Cho những ai lười đọc

Bước 1: cài đặt oh-my-zsh

 sh -c "$(wget https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh -O -)"

Bước 2: cài đặt powerlevel10k

git clone --depth=1 https://github.com/romkatv/powerlevel10k.git ${ZSH_CUSTOM:-$HOME/.oh-my-sh/custom}/themes/powerlevel10k

Bước 3: Edit ~/.zshrc

ZSH_THEME="powerlevel10k/powerlevel10k" 

Sau đó thoát terminal ra vào lại xem thành quả.

Bước 4: Cài đặt thêm plugins (optional nhé)

4.1 tải về một số plugins bạn thích

git clone https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-autosuggestions

git clone https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-syntax-highlighting

git clone https://github.com/zsh-users/zsh-history-substring-search ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-history-substring-search

git clone https://github.com/zsh-users/zsh-completions ${ZSH_CUSTOM:=~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-completions

4.2 sau đó, edit ~/.zshrc và sửa dòng này

Thành quả:

~~~~~~~~một số thông tin thêm (đọc cho biết) ~~~~~~~~~~~

 • shell: bash, zsh, etc.
 • theme: agnoster, gentoo, etc.
 • plugin manager (khỏi phải git clone tay): antigen, vundle/vimplug (cho vim) , etc.

Links:

 • https://ohmyz.sh/
 • https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions/blob/master/INSTALL.md
 • https://levelup.gitconnected.com/zsh-antigen-oh-my-zsh-a-beautiful-powerful-robust-shell-ca5873821671

Hình minh họa:

gentoo theme, đang cài antigen nè
thiết lập plugins trong ~/.zshrc nà
gợi ý (chữ màu nâu đó)

thứ tự cài đặt:

 • zsh (thường là có sẵn)
 • oh my zsh, cài vô
 • antigen.zsh tải về và bỏ vào đâu đó (mình hay bỏ vào .oh-my-zsh/ luôn cho gọn); đồng thời tạo file ~/.antigenrc theo link này
 • sửa file ~/.zshrc và bỏ vào cuối file một vài lệnh như sau (để nó gọi thằng antigen):
  • source /usr/local/share/antigen/antigen.zsh
  • antigen init ~/.antigenrc

Lỗi font ở theme Agnoster: cài https://github.com/powerline/fonts

 • À klq, khi bạn dùng conda mà không init được thì nhớ thêm tên shell vào sau đít (conda init zsh chẳng hạn)

~~~

Cái zsh cho Linux/MacOS, còn Windows thì

oh-my-posh –> A prompt theming engine for Powershell

Facebook Comments
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments