Một chút với Linux Terminal

Cho những ai lười đọc Bước 1: cài đặt oh-my-zsh  sh -c “$(wget https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh -O -)” Bước 2: cài đặt powerlevel10k git clone –depth=1 https://github.com/romkatv/powerlevel10k.git ${ZSH_CUSTOM:-$HOME/.oh-my-sh/custom}/themes/powerlevel10k Bước 3: Edit ~/.zshrc ZSH_THEME=”powerlevel10k/powerlevel10k”  Sau đó thoát terminal ra vào lại xem thành quả. Bước 4: Cài đặt thêm plugins (optional nhé) 4.1 tải về một số plugins… Continue reading Một chút với Linux Terminal