Tag: shell

  • Tùy biến Terminal bằng oh-my-zsh & powerlevel10k

    Bước 0: cài đặt zsh (tương tự bash shell) Bước 1: cài đặt oh-my-zsh Bước 2: cài đặt powerlevel10k (lưu ý là nếu bạn không biết gì thì nên bỏ qua bước 2, và chỉ làm bước 3, 4. Lý do là vì bước 4.1 sẽ cài đặt cho bạn bước 2 luôn rồi. Còn…