Overview of Container Runtimes

Foundation OCI: Open Container Initiativefounded by Docker, CoreOS, and othersimage-specruntime-specCRI: Container Runtime Interface enables kubelet to use different runtimesCNI: Container Network Interface Container Runtimes high-level runtimes often incorporate low-level runtimes that are otherwise standalone projects.  If tomorrow you get the urge to add your own container project to the ever-growing jungle, you should make it […]

Read More

Bản quyền phần mềm

Có rất nhiều loại bản quyền (License) dành cho phần mềm (software program). Về định nghĩa thì có thể tìm thấy dễ dàng. Tuy nhiên đôi khi mọi người hay có thắc mắc về cái nào thì được thương mại hóa mà không phải cung cấp mã nguồn. Bài này mình sẽ trích ra một […]

Read More