Tag: words hyphen

  • Hyphen – Dấu gạch ngang trong Tiếng Anh

    Hyphen : dấu gạch ngang : – có tác dụng nối các từ với nhau (hoặc các phần của 1 từ với nhau) Ví dụ : well-known (nổi tiếng), hel-met (mũ bảo hiểm, viết như thế này không phổ biến lắm) Giờ mình chia làm 3 loại Hyphen giữa các TỪ (words) : Hyphens in…