Tag: whom who

  • Wh-questions

    A. Có 8 loại Wh-questions : Who did Matt choose as his partner? – Matt đã chọn ai làm cộng sự vậy? What are you reading? – Bạn đang đọc cái gì thế? Which is your car? –  Cái nào là xe của bạn ? Whose is this newspaper? – Tờ báo này của ai…