Tag: wh-question

  • More on question words

    Hôm nay chúng ta tiếp tục với những câu hỏi … A. Who, what và which : Khi dùng Who : bạn đang ám chỉ “human” (con người), luôn là như thế. Như trong câu này who sẽ là chủ ngữ : who is your tutor ? (thầy của bạn là ai) Who không đi…

  • Wh-questions

    A. Có 8 loại Wh-questions : Who did Matt choose as his partner? – Matt đã chọn ai làm cộng sự vậy? What are you reading? – Bạn đang đọc cái gì thế? Which is your car? –  Cái nào là xe của bạn ? Whose is this newspaper? – Tờ báo này của ai…