Under the weather, Sick as a dog

Under the weather : được dùng để chỉ tình trạng không được khỏe mạnh, có lẽ vì do thời tiết gây ra Ví dụ :  John called and said he’s UNDER THE WEATHER and can’t make it. He’s got something that will go away soon, like a cold or a headache. John có gọi điện thoại… Continue reading Under the weather, Sick as a dog