Tag: tuong lai

  • Will, be going to, or the present tense

    A. Bài viết này giúp các bạn lựa chọn cách sử dụng giữa will hoặc be going to hay 1 câu ở hiện tại đơn để nói về tương lai B. Will & Be going to đều sử dụng để nói về tương lai hãy xem ví dụ sau : It‘ll probably rain at the…

  • Be going to

    Be going to + Verb (nguyên mẫu) : I’m going to watch the television A. Be going to for the future Dùng mẫu câu này để nói về chuyện trong tương lai : It’s going to be fine next week I think Real Madrid is going to win this match Ở đây be going to…

  • Will and shall

    A. Form : Ta dùng will / shall + infinitive (động từ nguyên mẫu, không có “to”) I will kiss her <3 will + not = won’t shall + not = shan’t shall khác will ở chỗ shall thường được dùng một cách trang trọng hơn (formal) Ví dụ 2 đối tác hẹn gặp nhau…