The past simple

Form : A. Động từ chuyển về dạng quá khứ Chúng ta có 2 loại động từ – Động từ có quy tắc : regular verbs, ta thêm -ed vào đuôi. Ví dụ : finish => finished – Động từ bất quy tắc : irregular verbs, tùy vào động từ mà có dạng ở quá […]

Read More

The present simple

Form – Dạng : A. Hiện tại đơn (present simple) có dạng nguyên thủy của động từ : know, kiss, kick, hate, forgive … khi chủ ngữ là danh từ số ít hay không đếm được (ví dụ time là không đếm được ) : thì ta phải “chia động từ”, tức là thêm s/es […]

Read More