Tag: Tags question

  • Question tags

    Câu hỏi đuôi là loại câu hỏi được dùng rất phổ biến A. Tag (đuôi) liên hệ mật thiết với chủ ngữ và trợ động từ trước nó : Paul                 was              joking,      wasn’t   he? (Subject)    (auxiliary verb)  …