Tag: simple sentence

  • The simple sentence

    Cấu trúc của một câu đơn có thể rơi vào các dạng sau : A. Subject + Verb The visitors have arrived The old man died Động từ trong trường hợp này được gọi là “intransitive verb” – nội động từ, tức là động từ không cần đối tượng (object) đi kèm. B. Subject +…