Tag: seven deadly sins

  • Seven Deadly Sins : 7 Tội Lỗi Con Người

    SEVEN DEADLY SINS 7 tội lỗi này bao gồm : •Lust : Ham muốn xác thịt (sexual desire) •Gluttony : Sự phàm ăn (bao gồm ăn quá nhanh, ăn quá đắt, ăn quá nhiều, ăn quá hỗn (bất lịch sự), ăn quá cầu kỳ  ) •Greed : Lòng tham quá độ (về sự sở hữu…