Tag: roll with the punches

  • Get one’s act together, Roll with the punches

    Hai thành ngữ liên quan đến những luật lệ mới, những thái độ mới, những đòi hỏi mới : Get one’s act together : GET ONE’S ACT TOGETHER gồm có ACT, A-C-T là hành động, hành vi, và TOGETHER, T-O-G-E-T-H-E-R là chung với nhau. GET ONE’S ACT TOGETHER là thích ứng với hoàn cảnh mới bằng cách…