Replacing and leaving out words

Tiếng Anh cũng như tiếng Việt, để cho 1 câu nói hay hơn, chúng ta tránh lặp từ một cách không cần thiết. A. Thay  thế 1 noun phrase bằng 1 pronoun : Where’s Kirsty? – She‘s late. B.Chúng ta có thể bỏ danh từ ở  Từ chỉ số lượng (number) Have you got a… Continue reading Replacing and leaving out words