Tag: pull the plug on

  • Leave someone holding the bag, Pull the plug

    Hai thành ngữ nói về sự bỏ rơi … Leave someone holding the bag : TO LEAVE, L-E-A-V-E là rời bỏ hay để lại, TO HOLD, H-O-L-D là cầm hay nắm trong tay, và BAG, B-A-G là cái bao, cái túi. LEAVE SOMEONE HOLDING THE BAG nghĩa đen là để cho một người nào đó phải…