Tag: Present tenses for the future

  • Present tenses for the future

    Hôm nay chúng ta nói về thì HIỆN TẠI , nhưng cho chuyện trong … TƯƠNG LAI A. The Present Continuous  Dùng khi chúng ta sắp xếp (có kế hoạch) thực hiện điều gì : I  am meeting her tonight   :”> What are you doing tomorrow ? Cách dùng be going to + V mang ý nghĩa…