Tag: present continuous

  • Will, be going to, or the present tense

    A. Bài viết này giúp các bạn lựa chọn cách sử dụng giữa will hoặc be going to hay 1 câu ở hiện tại đơn để nói về tương lai B. Will & Be going to đều sử dụng để nói về tương lai hãy xem ví dụ sau : It‘ll probably rain at the…

  • Present simple or present continuous ?

    Bài này chúng ta tìm hiểu sự khác nhau giữa 2 thì (tense) : Present simple Present continuous A. The basic difference : Điểm khác nhau căn bản đó là – Hiện tại đơn thì diễn tả một sự thật, một hành động đã trở thành thói quen lâu ngày, I love music We eat…

  • The present continuous

    Form : A. Thì hiện tại tiếp diễn có cấu trúc  be + V-ing I‘m writing an email Those people are waiting for a taxi It is raining now, look . B. Thể phủ định Ta dùng n’t hoặc not phía sau  be : I‘m not making a noise They aren’t playing very well It…