Tag: past continuous

  • The past continuous

    Chúng ta nói về thì quá khứ tiếp diễn : A. Form Nói 1 cách dễ hiểu thì quá khứ tiếp diễn là “quá khứ” của hiện tại tiếp diễn :)) Tức là thay vì chúng ta nói hành động đang xảy ra ở hiện tại, thì bây giờ chúng ta nói về hành động đang xảy…