Tag: nhan dan

  • Trùng số Chứng Minh Nhân Dân

    [Quan Trọng] TRÙNG SỐ CMND. Có nhiều bạn chưa biết đến mức độ nghiêm trọng của chuyện số CMND bị trùng. Tất cả những ai đã và đang đi làm nên truy cập trang web của Tổng Cục Thuế để tra cứu càng sớm càng tốt và nếu phát hiện sai sót gì thì phải…