Tag: negative phrase

  • Negatives with emphasis and inversion

    Bài này nói về việc nhấn mạnh tính phủ định, cũng như phép đảo câu : A. Phủ định nhấn mạnh (emphatic negative) Chúng ta sẽ nhấn mạnh chữ NOT hoặc nhấn mạnh trợ động từ nếu nó dính với n’t : I did NOT take your mobile  I DIDN’T take your mobile Các bạn…