Tag: may hoc

  • Machine Learning Systems Design

    Translated from Machine Learning Interviews – Machine Learning Systems Design by Chip Huyen Vì đây là một bài viết rất hay nên mình quyết định dịch lại để nó có thể đến với nhiều độc giả hơn. Để xem phiên bản mới nhất, các bạn nên truy cập Github của bạn Huyền. Cũng khoảng 12…

  • Một số bài viết hay về Machine Learning

    An overview of gradient descent optimization algorithms: ADAM, RMSPROP, MOMENTUM, etc. From zero to research — An introduction to Meta-learning Model Agnostic, Learning to learn, LSTM, cordinatewise, L-BFGS, BPTT How to handle large datasets in python with pandas and dask python, pandas, dask, large dataset Where to place the Dropout layer in CNN: Hinton suggested…