Tag: hien tai tiep dien

  • The past continuous

    Chúng ta nói về thì quá khứ tiếp diễn : A. Form Nói 1 cách dễ hiểu thì quá khứ tiếp diễn là “quá khứ” của hiện tại tiếp diễn :)) Tức là thay vì chúng ta nói hành động đang xảy ra ở hiện tại, thì bây giờ chúng ta nói về hành động đang xảy…

  • Present simple or present continuous ?

    Bài này chúng ta tìm hiểu sự khác nhau giữa 2 thì (tense) : Present simple Present continuous A. The basic difference : Điểm khác nhau căn bản đó là – Hiện tại đơn thì diễn tả một sự thật, một hành động đã trở thành thói quen lâu ngày, I love music We eat…

  • The present continuous

    Form : A. Thì hiện tại tiếp diễn có cấu trúc  be + V-ing I‘m writing an email Those people are waiting for a taxi It is raining now, look . B. Thể phủ định Ta dùng n’t hoặc not phía sau  be : I‘m not making a noise They aren’t playing very well It…