Tag: Get down to the nitty-gritty

  • Get down to brass tacks, Get down to the nitty-gritty

    Get down to brass tacks : BRASS là chất đồng thau, và TACK là cái đinh đầu bẹt dùng để gắn lên bảng đen để giữ giấy tờ. GET DOWN TO BRASS TACKS có nghĩa là cứu xét các sự việc cơ bản hay đi sâu vào bản chất của vấn đề. Ví dụ :…