Tag: dump on some one

  • Dump on someone, Give one the cold shoulder

    Dump on someone :  TO DUMP đánh vần là D-U-M-P là vứt bỏ đồ vô dụng như đổ rác chẳng hạn. Vì thế DUMP ON SOMEONE là đổ rác rưởi lên người khác, tức là chỉ trích hay chê bai gay gắt người đó. Ví dụ :  My friend’s boss can be such a bigot…