Tag: dao ngu tieng anh

  • Phrases in front position

    Như chúng ta đã biết chủ ngữ (subject) thì thường hay đứng ở đầu câu : Zí zụ : you are so beautiful :x (that’s true, believe me ^^ ) Nhưng mà đôi khi có thể một cụm từ khác lại đứng trước cả chủ ngữ, ta nói cụm từ đó (phrase) chiếm ưu thế hơn…