Tag: collective nouns

  • Collective nouns

    Bạn gọi một đàn cá là gì: “a group of fishes”? Sai rồi, đó là “a school of fish” collective noun, danh từ chỉ số lượng là một trong những thứ khó nhằn nhất kể cả với người bản xứ tại vì … nó hầu như không có quy luật cụ thể (!) mà thường…