Tag: cau cam than

  • Echo questions, echo tags, and exclamations

    Echo là tiếng vọng lại. Echo questions, echo tags … có thể hiểu là người nghe “hỏi lại” điều gì đó, đi vào bài các bạn sẽ thấy. Mấy phần này mình không dịch sang tiếng Việt mà để nguyên là “Echo questions” … A. Echo questions : Chúng ta sử dụng echo questions khi…