Tag: cac thi trong tieng anh

  • Overview of verb tenses

    Bài này ngắn gọn thôi, chúng ta sẽ lướt qua 1 loạt những thì (tense) đã được học  Present Simple : I PLAY Trạng thái hiện tại Sự thật hiển nhiên Một công việc, hành  động, thói quen … lặp lại trong thời gian dài Present Continuous : I AM PLAYING Xảy ra giữa 1…