Phrases in front position

Như chúng ta đã biết chủ ngữ (subject) thì thường hay đứng ở đầu câu : Zí zụ : you are so beautiful :x (that’s true, believe me ^^ ) Nhưng mà đôi khi có thể một cụm từ khác lại đứng trước cả chủ ngữ, ta nói cụm từ đó (phrase) chiếm ưu thế hơn… Continue reading Phrases in front position