The forest floor

Nhìn chung, mặt đất ngoài trời được gọi là the ground trong tiếng Anh, còn mặt đất trong nhà thì được gọi là the floor. Tuy nhiên có một trường hợp ngoại lệ là với cụm từ the forest floor, để chỉ mặt đất trong rừng. Ví dụ In a rainforest, only about 2% of the light that hits […]

Read More

As quick as a flash

Nếu bạn làm việc gì as quick as a flash, có nghĩa là bạn làm việc đó nhanh như chớp, nhanh như cắt. Ví dụ : *John knew the answer so he put his hand up as quick as a flash. *The customers are complaining. We need to get more food on the shelves as […]

Read More

Twist someone’s arm

Nếu bạn “twist someone’s arm”, có nghĩa là bạn thuyết phục ai làm một việc gì đó. Ví dụ : *I know you said you didn’t want to go out tonight, but can I twist your arm? I could really do with a night out. *I shouldn’t have one of those cakes as I’m on […]

Read More