Category: Security

  • KRSI – Kernel Runtime Security Instrumentation

    KRSI (appeared in Kernel v5.7) stands for Kernel Runtime Security Instrumentation and the target of this patch is to allow users to implement lsm hooks by utilizing bpf compiled code. This gets interesting for a couple of reasons: LSM ENABLE KRSI BOOT PARAMETER Check current boot parameter cat /proc/cmdline Edit the boot parameters sudo vim…

  • Cryptography

    https://www.youtube.com/user/ArtOfTheProblem/playlists

  • Bảo mật 2 bước với Authy

    Nhận tiện có anh chàng bị hacked mất mấy ngàn $, xem tại đây hoặc bản tiếng Việt tại đây mình cài thử Authy thì thấy nó khá tốt, tốt hơn Google Authenticator hay Duo Security ở chỗ nó bảo vệ cả app trên điện thoại (đòi mã pin chẳng hạn, hay có chức năng limit log-in…